Protokoll Uppstartsmöte Piratpartiet Örebro 16 maj 2013

1. Mötets öppnande
 • Erik Einarsson öppnar mötet 18.10
2. Fastställande av röstlängd
 • Erik Einarsson
 • Dan Tomt
 • Lukas Monetha
 • Mathias Segerlund
 • Troed Sångberg
 • Marcus Schmidt
 • Catharina Brettstam
Övriga närvarande:
Anna Troberg
3. Godkännande av dagordning
 • Erik yrkar att vi lägger till punkt 9. Mötets avslutande
 • Erik yrkar att vi lägger till en punkt där vi väljer en mötesordförande, en mötessekreterare och två justerare.
4. Val av mötespersoner
 • Mötet väljer Marcus Schmidt mötesordförande
 • Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare
 • Mötet väljer Mathias Segerlund och Troed Sångberg till justerare av mötesprotokollet.
5. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
 • Mötet antar stadgan.(Se bilaga 1)
6. Val av styrelse:
Mötet valde följande personer till styrelsen verksamhetsåret 2013:
 • Ordförande: Lukas Monetha
 • Sekreterare: Erik Einarsson
 • Kassör: Mathias Segerlund
 • Ledamöter: Catharina Brettstam, Marcus Schmidt
7. Val av revisor och ersättare för denna
 • Mötet väljer Anton Nordenfur till revisor.
8. Val av valberedning (en till fem personer)
 • Mötet väljer Troed Sångberg till valberedning.
9. Övriga frågor
 • Fråga väcktes angående styrelsemöte, man beslutade att låta styrelsen bestämma detta själva.
10. Mötets avslutande
 • Marcus Schmidt förklarade mötet avslutat 18.44

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>