Protokoll Styrelsemöte 30 aug

1. Mötets öppnande

Lukas Monetha öppnade mötet 19.10

 

2. Fastställande av röstlängd

Lukas Monetha

Erik Einarsson

Catharina Brettstam

3. Val av mötesfunktionärer

Mötet väljer Lukas Monetha till mötesordförande

Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare

Mötet väljer Catharina Brettstam till justerare

4. Fastställande av dagordning

Mötet antar föreslagen dagordning.

5. Ekonomi

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

6. Verksamhet

Vi har haft en flyersutdelning inriktat mot Örebro Pride, nästa gång mer utspritt och vid tillfälle där människor är ute.

Catharina arbetar på enkäten.

Erik ska kontakta skolor och försöka se till att vi får komma dit och prata om vår politik.

Mötet beslutar att nästa flyersutdelning ska äga rum fredagen den 22 november i samband med Kulturnatten.

7. Kommunpolitik

Mötet beslutar att vi ska anta bilaga 1 som kommunpolitik att driva i Örebro.

8. Övriga Frågor

8.1. NBV

Mötet beslutade att anse punkten behandlad.

8.2. Affischeringsschema

Mötet beslutade att uppdra Erik att skapa ett rullande schema för affichering, denna ska ske en gång varannan vecka.

8.3. Kulturnatten

Mötet beslutar att till kulturnatten planera någonting utöver flyersutdelningen.

8.4. Nästa möte

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 17 september klockan 19.00.

9. Mötets avslutande

Lukas Monetha förklarar mötet avslutat 19.52.

Bilaga 1

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>