Kallelse till årsmöte för PP Örebro den femte februari

Vänner! Medborgare! Pirater!

Det är återigen dags att årsmöta. Det vill säga, det är dags att ta sikte på framtiden, stirra den i vitögat och formulera den i en verksamhetsplan. Inga om, inga men, bara strukturerat engagemang.

När: 18:30 torsdagen den femte februari (5/2)

Var: Café Deed (Järnvägsgatan 8)

Hur: strukturerat och engagerat

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Denna kallelse kommer även att gå ut via epost.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>